Эсеп ачуу

Банктык эсептер бирдей улуттук валютада да, чет өлкөлүк валютада да ачылса жана жүргүзүлсө болот. Банктык эсептер бирдей же үчүнчү жак менен төлөө жана эсеп иштерин жүргүзүү үчүн да, же кардардын каражаттарын сактоо жана топтоо үчүн иштетилсе болот. Банктык эсептер келишимдин шарттарына жараша пайыздык кызыкчылыгы бар жана жок болсо болот жана төмөнкү бөлүктөргө бөлүнөт:

 • эсепкысаптык эсептер;
 • топтоочу эсептер;
 • мөөнөттүк депозиттер;
 • транзиттик депозиттер.

Эсепкысаптык эсеп — бул банктык эсеп келишими боюнча, юридикалык жана жеке ишкер тараптардын акча каражаттарын сактоо жана учурдагы эсепетешүүлөр (акча түшүү, төлөө, башка юридикалык жана жекече тараптар менен эки тараптык эсептешүүлөр, башка финансы-насыялык мекемелерге акча которуу) үчүн жүргүзүлүүчү эсеп болуп саналат.

Эсепкысаптык эсептеги каражаттар кардардын биринчи талабы боюнча, алдын ала эскертүүсүз төлөнөт. Бардык эсепкысаптык-акчалай операциялары сөзсүз түрдө бардык керектүү реквизиттер көрсөтүлгөн төлөө документтери боюнча жүргүзүлүшү керек.

Бардык эсепкысаптык эсеп боюнча эсепкысаптык операциялар Кардардын — эсептин ээсинин буйругу боюнча, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасы менен КРУБ-нын 10-декабрь 2001-жылы бекитилген N773/30/8 чечиминин негизиндеги «Кыргыз Республикасынын накталай эмес түрдөгү эсептешүүлөрү жөнүндө» Жобосуна жараша жүргүзүлөт.

Топтоочу эсеп — бул негиздөөчүлөрдүн, Кыргыз Республикасынын «Юридикалык тараптарды каттоо» мыйзамына жараша, банктын депозитине уставдык фонддун белгилүү бир бөлүгүн киргизүү үчүн арналган эсеп. Юридикалык тараптарды мамлекеттик каттодон өткөзүү үчүн, каттоочу органга негиздөөчү документтер менен биргеликте, негиздөөчүлөр тараптан банктын депозитине уставдык капиталдын белгилүү бир бөлүгүн киргизилгендигин тастыктоочу документ талап кылынат. Бул эсептер жабылганга чейин бул эсептер каражат топтоо үчүн гана колдонулат.

Транзиттик эсеп — эсепкысаптык эсепти толтуруу үчүн накталай акча каражаттарын салуу үчүн гана, (жана ал акча каражаттарын эсепкысаптык эсепке ошол эле күнү которуу үчүн).

Мөөнөттүк эсептер — банктык салым (депозит) келишиминин негизинде юридикалык, жана ошондой эле жеке ишмер тарабынан белгиленген убакытка салынган, жана ээсине эсеби чыккан пайыздык кызыкчылык аркылуу киреше алып келүүчү каражаттар. Бул эсеп акча каражаттарын сактоо үчүн пайдаланылат жана үчүнчү жак менен эсеп жүргүзүүлөр үчүн арналган эмес.

Эгерде мөөнөттүк же дагы башка салым кардардын талабы менен, келишимде көрсөтүлгөн мөөнөткө чейин, же келишимде көрсөтүлгөн кандайдыр бир башка шарттардын башталышына чейин кайтарылса, анда банк ал салымдын пайыздык кызыкчылык каражаттарын, келишимде жогоруурак пайыздык кызыкчалар төлөнүү бекитилбесе, анда сураганга чейинки салымдардын пайыздык кызыкчылыктары боюнча төлөп берет.

Мындай салымдын депозитинин негизги суммасынын кошумча жана бөлүктөп төлөөлөрү жүргүзүлбөйт.

Мөөнөттүк депозиттин сактоо мөөнөтү аяктаганда, кардар ал депозит боюнча кайрадан жаңы убакытка келишим түзүүгө укуктуу. Салымды жаңы сактоо мөөнөткө мөөнөттүк депозиттин суммасын жогорулатуу же төмөндөтүү менен каттоого мүмкүнчүлүк бар.

Депозиттердин эсебин жургүзүү үчүн эсптерди ачуу юридикалык тараптардын банктык эсептерин ачуу, жүргүзүү жана жабуусун тартипке келтирген Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын нормативдик укуктук акттардын негизинде жүргүзүлөт.

Банкта тейлөнүүчү кардарлар депозит ачуу үчүн Банктык Салым Келишимине кол коюу жана эсеп ачуу үчүн арыз жазуу жетишээрлик. Кошумча документтер талап кылынбайт.

Кыргыз Республикасынын резиденттери болгон юридикалык тараптар үчүн эсепкысаптык эсеп ачуу үчүн керектелүүчү документтердин тизмеси

 1. Колдордун үлгүлөрү көрсөтүлгөн карточкадагы инсандардын колу коюлган жана юридикалык тараптын мөөрү менен бекитилген эсеп ачуу үчүн банктын формасындагы арыз-анкета;
 2. Юридикалык тараптын юстиция министрлигинде мамлекеттик каттоодон өткөндүгүн күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Эркин Экономикалык Аймакта (ЭЭА) каттоодон өтүлгөн юридикалык тараптар үчүн ЭЭК-тин Дирекциясы тарабынан тастыкталган каттоо тууралуу күбөлүк. Күбөлүктүн көчүрмөсү сөзсүз оригиналы менен салыштырылат;
 3. Банкты формасындагы эсепкысаптык-кассалык тейлөө тууралуу келишими 2 нускада;
 4. Башкы казначействонун эсеп ачуу үчүн уруксааты (бюджеттик ишканалар жана мекемелер үчүн);
 5. Устав көчүрмөсү, өзгөртүүлөр жана кошумчалар (саясат партия жана диний мекемелер боюнча каттаган органдын белгиси) менен - юридикалык тараптын катталганы 01.04.09 жылга чейин болсо, көчүрмө нотариалдык жактан такстыкталган болуш керек;
 6. Негиздөөчү келишиминин көчүрмөсү, (юридикалык тараптын катталганы 01.04.09 жылга чейин болсо, көчүрмө нотариалдык жактан такстыкталган болуш керек) юридикалык тараптын мөөрү менен бекитилген же акционерлер реестринин көчүрмөсү, юридикалык тараптын мөөрү менен бекитилген.
 7. Ишкананы негиздөө тууралуу Протоколу (чечими) (юридикалык тараптын мөөрү менен бекитилген көчүрмө), эгерде мамлекеттик каттоодон өткөн Күбөлүк 01.04.09 жылга чейин берилген болсо жана нотариалдык жактан такстыкталган көчүрмө, эгерде мамлекеттик каттоодон өткөн Күбөлүк 01.04.09 жылдан кийин берилген болсо;
 8. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Салык Инспекциясынын салык төлөөчүнүн (МСА) каттоо карточкасынын көчүрмөсү («жалпы терезе» принцибин тутбастан каттодон өткөн юридикалык тараптарга);
 9. Салык боюнча каттоодон өткөндүгү туурулуу салык кызматынан маалым кат (КР Салык кодексинин 126 статьясы боюнча);
 10. Нотариалдуу түрдө тастыкталган коюлуучу колдордун жана мөөрлөрдүн үлгүлөрү көрсөтүлгөн карточка, 3 нускада;
 11. Юридикалык тараптын Жетекчи жана башкы бухгалтеринин иш ордуларына бекитилгендигин күбөлөндүргөн карточка түрүндөгү документ (негиздөөчүлөрдүн чогулушунун протоколунун көчүрмөсү же юридикалык тараптын мөөрү менен бекитилген буйрук, эгер зарыл болуп калса ишеним кагаз);
 12. Кыргыз Республикасынын Социалдык Фондунун каттоо номеринин көчүрмөсү («жалпы терезе» принцибин тутбастан каттодон өткөн юридикалык тараптарга);
 13. Иштин түрлөрү лицензиянын ксерокөчүрмөлөрү, КР «Лицензиялоо» мыйзамы боюнча сөзсүз түрдө лицензиялоого тийиштүү;
 14. Колдордун үлгүлөрү көрсөтүлгөн карточкадагы инсандардын паспортторунун ксерокөчүрмөлөрү жана негиздөөчүлөрдун паспортторунун ксерокөчүрмөлөрү ырас.

Кыргыз Республикасынын резиденттери эмес юридикалык тараптар үчүн эсепкысаптык эсеп ачуу үчүн керектелүүчү документтердин тизмеси

 1. Колдордун үлгүлөрү көрсөтүлгөн карточкадагы инсандардын колу коюлган жана юридикалык тараптын мөөрү менен бекитилген эсеп ачуу үчүн банктын формасындагы арыз-анкета;
 2. Нотариалдуу түрдө тастыкталган Уставдын (Жобонун) көчүрмөсү, юстиция органдары менен тастыкталган, өзгөрүүлөр жана кошумчалар менен;
 3. Ишкананы негиздөө тууралуу нотариалдуу түрдө тастыкталган Негиздөөчү келишиминин көчүрмөсү;
 4. Ишкананы негиздөө тууралуу Протоколу (чечими) (юридикалык тараптын мөөрү менен бекитилген көчүрмө);
 5. Эсепкысаптык-кассалык тейлөө тууралуу келишими;
 6. Нотариалдуу түрдө тастыкталган коюлуучу колдордун үлгүлөрү көрсөтүлгөн карточка Нотариалдуу түрдө тастыкталган коюлуучу колдордун үлгүлөрү көрсөтүлгөн карточка, 3 нускада;
 7. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Салык Инспекциясынын (МСА) каттоо карточкасынын көчүрмөсү (Кыргыз республикасынын алкагында чарбачылык иш аракеттерин жүргүзүү шарттары болгон учурда «жалпы терезе» принцибин тутбастан каттодон өткөн юридикалык тараптарга);
 8. Салык боюнча каттоодон өткөндүгү туурулуу салык кызматынан маалым кат (КР Салык кодексинин 126 статьясы боюнча);
 9. Юридикалык тараптын Жетекчи жана башкы бухгалтеринин иш ордуларына бекитилгендигин жана полномочияларын күбөлөндүргөн карточка түрүндөгү документ (негиздөөчүлөрдүн чогулушунун протоколунун көчүрмөсү же юридикалык тараптын мөөрү менен бекитилген буйрук, эгер зарыл болуп калса ишеним кагаз);
 10. Фирманын келген мамлекетинин соода реестринде юридикалык тарап катары катталгындыгын тастыктаган көчүрмөсү (1 нуска);
 11. Иштин түрлөрү лицензиянын ксерокөчүрмөлөрү, КР «Лицензиялоо» мыйзамы боюнча сөзсүз түрдө лицензиялоого тийиштүү;
 12. Колдордун үлгүлөрү көрсөтүлгөн карточкадагы инсандардын паспортторунун ксерокөчүрмөлөрү.

Көрсөтүлгөн документтердин көчүрмөлөрү расмий түрдө орус тилиндеги котормосунда тапшырылышы керек, Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү Элчилигинде (Өкүлчүлүгүндө) же чет өлкөнүн Кыргыз Республикасынын Элчилигинде (Өкүлчүлүгүндө), же мыйзам чегинде аныкталган башка тартиптердин негизинде легалдаштырылышы керек жана нотариалдуу түрдө тастыкталышы керек.

Жеке ишкерлердин юридикалык тарапты түзүүсүз эсепкысаптык эсеп ачуу үчүн керектелүүчү документтердин тизмеси

 1. Колдордун үлгүлөрү көрсөтүлгөн карточкадагы инсандардын колу коюлган жана юридикалык тараптын мөөрү менен бекитилген эсеп ачуу үчүн банктын формасындагы арыз-анкета;
 2. Жеке ишкердин статистикалык органдарында мамлекеттик каттоодон өткөндүгүн күбөлүгүнүн көчүрмөсү;
 3. Салык боюнча каттоодон өткөндүгү туурулуу салык кызматынан маалым кат (КР Салык кодексинин 126 статьясы боюнча);
 4. Нотариалдуу түрдө тастыкталган коюлуучу колдордун жана мөөрлөрдүн үлгүлөрү көрсөтүлгөн карточка, 3 нускада;
 5. Эсепкысаптык-кассалык тейлөө тууралуу келишими 2 нускада;
 6. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Салык Инспекциясынын салык төлөөчүнүн (МСА) каттоо карточкасынын көчүрмөсү жана Республикасынын Социалдык Фондунун каттоо номеринин көчүрмөсү («жалпы терезе» принцибин тутбастан каттодон өткөн юридикалык тараптарга);
 7. Иштин түрлөрү лицензиянын ксерокөчүрмөлөрү, КР «Лицензиялоо» мыйзамы боюнча сөзсүз түрдө лицензиялоого тийиштүү;
 8. Колдордун үлгүлөрү көрсөтүлгөн карточкадагы инсандардын паспортторунун ксерокөчүрмөлөрү.

Элчилик эсепкысаптык эсеп ачуу үчүн талап кылынуучу документтеринин тизмеси:

 1. Колдордун үлгүлөрү көрсөтүлгөн карточкадагы инсандардын колу коюлган жана Элчиликтин мөөрү менен бекитилген эсеп ачуу үчүн банктын формасындагы арыз-анкета;
 2. 1961-жылкы дипломатиялык байланыштар тууралуу Вена Конвенциясына, 1963-жылкы консулдук байланыштар тууралуу Вена Конвенциясына, Чет өлкөлөрдүн жана эл аралык уюмдардын жана алардын кызматкерлеринин Кыргыз Республикасынын Сырткы Иштер Министрлигинин мамлекеттик Протокол Башкармачылыгында аккредитациялоо тартибине жараша Элчиликтин аккредитациясын тастыктоочу документ;
 3. Нотариалдуу түрдө тастыкталган коюлуучу колдордун жана Элчиликтин мөөрүнүн үлгүлөрү көрсөтүлгөн карточка, 3 нускада;
 4. Карточкада көрсөтүлгөн инсандардын ыйгарымдуу укутуулугун тастыктоочу документ (D сериясындагы аккредитациялоо картасы);
 5. Эсепкысаптык-кассалык тейлөө тууралуу келишими 2 нускада.
Банк эсепкысаптык эсеп ачуу үчүн керектелүүчү кошумча документтерди талап кылууга укугу бар (юридикалык тараптардынтүзүлгөнүнө жараша).

Толук маалымат алуу үчүн специалистерге кайрылыңыз.