Тарифтер жана лимиттер

ЭЛКАРТ картасы

 

ЛИМИТТЕР

 

Айлык акылык тарифтер

Комиссиянын аталышы Комиссиянын өлчөмү (сом)
Негизги картаны чыгаруу Акысыз
Негизги картаны кайра чыгаруу (мөөнөттүн аякташы) Акысыз
Соода жана сервистик ишканаларында накталай эмес төлөм Акысыз
Ай сайын берилүүчү көчүрмө Акысыз
Банк тармагында акча каражаттарын накталаганы үчүн комиссия жана кызматташтык тармагындагы терминалдарынан кошумча комиссиясыз накталай алышат Акысыз
Башка банк тармагында акча каражаттарын накталаганы үчүн комиссия 0,6%
Картаны шашылыш чыгаруу 200
Кошумча картаны чыгаруу 100
Негизги/кошумча картаны кайра чыгаруу (магнит тилкенин бузулушу, ПИН-кодду жоготуп алуу, карта ээсинин ФАА өзгөрүшү) 150
Негизги/кошумча картаны кайра чыгаруу (жоготуп алуу, уурдатып жиберүү) 200
Жылдык тейлөө 100
Акча каражаттарын чегерүү 0%
Картаны блокировкалоо 50
Банк тармагында балансты суроо 2
Башка банк тармагында балансты суроо 5
Башка банктын тармагында алынып ташталган карталарды кайтаруу үчүн комиссия:

Бишкек шаарында 65 күн, Бишкек шаарынын сыртында 70 күн.

Бишкек шаарында 3 жумуш күнү, Бишкек шаарынын сыртында 10 жумуш күнү.

120

550

Бир финансылык дооматты кабыл алуу, кароо үчүн комиссия 150
Карта боюнча кошумча көчүрмө 10

Корпоративдик карт тарифтери

Комиссиянын аталышы Комиссиянын өлчөмү (сом)
Стандарттык комиссиялар  
Негизги картты чыгаруу (3 жылга) Акысыз
Негизги картты кайра чыгаруу (мөөнөтү бүткөндө) Акысыз
Картты жылдык тейлөө (негизги, кошумча) Акысыз
Банктын тармагында жана кызматташтык тармагында каражаттарды нак акчага айландыруу үчүн комиссия 0,4 %
Башка банктык тармагында каражаттарды нак акчага айландыруу үчүн комиссия 0,6 %
Соода жана сервистик ишканаларында накталай эмес төлөм Акысыз
Банктын тармагында балансты суроо Акысыз
Кызматташтык тармакта балансты суроо 2
Башка банктын тармагында балансты суроо 5
Ар айлык көчүрмө Акысыз
Башка комиссиялар  
Негизги/кошумча картты кайра чыгаруу (жоготуу, уурдатуу, магниттик тилкесинин жабыркоосу, ПИН-кодду жоготуу, ээсинин аты-жөнүнүн өзгөрүшү ж.б.) 200
Картты тосмолоо 50
Карт боюнча кошумча көчүрмө 10
Картты мөөнөттүү чыгаруу 200
Башка банктын түзүлүш тармагынан картты чыгаруу үчүн комиссия 120
Бир финансылык дооматты кабыл алуу, карап чыгуу үчүн комиссия 150
Башка банктын фото отчетун берүү үчүн комиссия Банк эквайердин тарифтерине ылайык

ЭЛКАРТ карттары боюнча суткалык лимиттер

Карта ээси Банктын банкоматтарынан бир операция аркылуу 10 000 сомго чейинки акча каражатын чыгара алат.

Ошондой эле карта ээси төмөнкү суткалык лимиттердин чегинде операцияларды жүргүзө алат:

Транзакция тиби Суткалык лимиттердин шарттары
Уруксат берилген операциялар саны Сом менен чыгаруунун жалпы суммасы
Банкоматтарда накталай түргө айландыруу * 10 50 000
Накталай акча каражаттарын берүү пункттарында накталай түргө айландыруу * 5 100 000
Соода түйүндөрүнөн сатып алуулар 20 140 000
Интернет транзакция (E-commerce) 10 50 000
Картадан картага акча которуулар 5 100 000
«Мобильный Банк» системасы аркылуу кызматтарга акы төлөө чектөөсүз 15 000

* карта боюнча лимиттен ашкан акча каражаттарын чыгаруу зарылдыгы болгон учурда кардар эсеп ачылган банктын бөлүмчөсүнө паспорту менен кайрылып, зарыл болгон сумманы чыгара алат.


VISA картасы

Айлык акылык

Операция /кызмат көрсөтүү Visa Electron Visa Classic Visa Gold Visa Electron Visa Classic Visa Gold
Картанын иштөө мөөнөтү 3 жыл 3 жыл
Картанын валютасы USD сом
1. Чыгаруу жана жылдык тейлөө
  Банктык төлөм картасын пайдалануу менен эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу үчүн күндөлүк эсеп ачуу жана негизги/кошумча картаны чыгаруу Акысыз Акысыз
  Негизги картаны жылдык тейлөө үчүн комиссия $2 $5 $10 100 сом 300 сом 600 сом
  Кошумча картаны жылдык тейлөө үчүн комиссия (жеке адамдар, жакын адамдар) $2 $5 $10 100 сом 300 сом 600 сом
  Негизги/кошумча картаны шашылыш даярдоо үчүн (карта кийинки күндөн кечиктирилбестен чыгарылат) $5 $10 $20 300 сом 600 сом 1200 сом
2. Картадагы азайтылбаган калдык
  Негизги карта үчүн карта эсебиндеги азайтылбаган калдык $5 $10 $20 0 сом
  Кошумча карта үчүн карта эсебиндеги азайтылбаган калдык $5 $10 $20 0 сом
3. Картаны кайра чыгаруу, алмаштыруу жана тосмолоо
  Негизги/кошумча картаны кайра чыгаруу (мөөнөтү аяктаганда) Акысыз Акысыз
  Негизги/кошумча картаны кайра чыгаруу (картаны жоготуп алуу, магниттик тилкенин керектен чыгуусу, ПИН-коду жоготуп алуу, карта ээсинин аты-жөнүн өзгөртүү) $3 $5 $10 200 сом 300 сом 600 сом
  Картаны тосмолоо $1 50 сом
4. Накталай акча каражаттарын алуу
  Банкоматтардан
    — банк түзүлүштөрүнүн тармагынан жана өнөктөштүк тармактан 0,4% 0%
    — башка банк түзүлүштөрүнүн тармактарынан 1% (минимум $3) 1% (минимум 200 сом)
  POS-терминалдардан
    — банк түзүлүштөрүнүн тармагынан жана өнөктөштүк тармактан 0,4% 0%
    — башка банк түзүлүштөрүнүн тармактарынан 1% (минимум $3) 1% (минимум 200 сом)
5. Соода жана сервистик түйүндөрдө товарларга жана кызматтарга нак эмес төлөө Акысыз Акысыз
6. Карта эсептин абалы жөнүндө маалымат
  Ар айлык көчүрмө Акысыз Акысыз
  Кошумча көчүрмө $1 50 сом
  Банк тармагында карта эсеп боюнча баланстын сурамы Акысыз Акысыз
  Башка банктын түзүлүшүндө карта эсепте болгон акча каражаттарынын калдыгы жөнүндө маалым кат алуу (бир операция үчүн) $0,5 30 сом
  Үчүнчү жактарга берүү үчүн маалым кат алуу банктын белгиленген тарифтерине ылайык банктын белгиленген тарифтерине ылайык
7. Башка комиссиялар
  Карта ээсинин өтүнүчү боюнча банк тармагында иликтөө жүргүзүү Акысыз Акысыз
  Карта ээсинин өтүнүчү боюнча КР банк тармактарында иликтөө жүргүзүү $3 150 сом
  Карта ээсинин өтүнүчү боюнча КР чегинен тышкары иликтөө жүргүзүү $15 1000 сом
  Карта ээсинин өтүнүчү боюнча иликтөө жүргүзүү боюнча VISA кошумча комиссиялары Visa тарифтерине ылайык Visa тарифтерине ылайык
  Картаны банк тармагына кайтарып берүү үчүн комиссия Акысыз Акысыз
  Башка банкоматта (КР) картаны кайтарып берүү үчүн комиссия $3 150 сом
  СМС кабарландыруу $1 50 сом
  Р2Р $0,3 15 сом
  Банкомат аркылуу банк тармагында коммуналдык жана башка кызматтарга акы төлөө $0,1 5 сом
  Чет өлкөдөн көрсөтүлүүчү ыкчам кызматтар Visa тарифтерине ылайык Visa тарифтерине ылайык
  КР чегинен тышкары кармалып калган картаны кайтарып берүү Visa тарифтерине ылайык Visa тарифтерине ылайык

VISA карталары боюнча суткалык лимиттер

Карта ээси Банктын банкоматтарынан бир операция аркылуу 10 000 сомго чейинки акча каражатын чыгара алат.

Ошондой эле карта ээси төмөнкү суткалык лимиттердин чегинде операцияларды жүргүзө алат:

Карта тиби Акча каражатын банкоматтан чыгаруу ** Акча каражатын банкоматтан чыгаруу Интернет аркылуу сатып алуу же товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн аралыктан төлөө * POS-терминалдар аркылуу сатып алуу
Сумма (сом) Сумма (доллар) Операц. саны Сумма (сом) Сумма (доллар) Операц. саны Сумма (сом) Сумма (доллар) Операц. саны Сумма (сом) Сумма (доллар) Операц. саны
VISA Electron 70 000 1 000 10 140 000 2 000 5 140 000 2 000 10 140 000 2 000 20
VISA Classic 140 000 2 000 20 300 000 4 000 5 300 000 4 000 10 300 000 4 000 20
VISA Gold 210 000 3 000 30 700 000 10 000 5 700 000 10 000 10 700 000 10 000 20

* Интернет аркылуу сатып алуу же товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн аралыктан төлөө картаны колдонбостон эле жүзөгө ашырылат (факс аркылуу мейманкана кызматтарына алдын ала ээлем кылуу, интернет дүкөндөр ж.б. аркылуу). Төлөмдүн бул түрү баштапкы үлгү боюнча VISA Electron карталары үчүн жабык. Төлөмдүн бул түрүн ачуу үчүн арыз жазуу керек.

** Карта боюнча суткалык лимиттен ашкан акча каражаттарын чыгаруу зарылдыгы болгон учурда кардар эсеп ачылган банктын бөлүмчөсүнө паспорту менен кайрылып, зарыл болгон сумманы чыгара алат.