ЭЛКАРТ/VISA картты пайдалануу тартиби

Негизги түшүнүктөр

Авторизациялоо – эмитент тарабынан карт ээлеринин банктык төлөм карттарын пайдалануу менен операцияларды жүргүзүү укугун же авторлугун  тастыктоо жол-жоболорун түшүндүрөт. 

Картты жокко чыгаруу – Картты анык эмес деп таануу.

Банктык күн – бул Кыргыз Республикасындагы банктар банктык операцияларды жүргүзүү үчүн ачык болгон күн.

Банктык эсеп (мындан ары – карт эсеби) - бул,  депозитти (банктык аманатты) кабыл алуу жана/же кредит берүү боюнча, ошондой эле Банктын банктык эсепти тейлөө боюнча келишимде, мыйзамдарда жана банк тажрыйбасында мурдатан колдонулуп келе жаткан ишкердик иш-тажрыйбаларда каралган,  банктын кардарды тейлөөнү жүзөгө ашыруусуна байланыштуу операцияларды ишке ашыруу жагында банк менен кардардын ортосундагы келишимдик мамилелерди чагылдыруу ыкмасы.

Банктык төлөм карты (мындан ары – карт) – бул карт ээсине терминалдар же башка жабдуулар аркылуу товарларды, кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга, улуттук жана чет өлкө валютасында накталай акча каражаттарын алууга мүмкүндүк берген төлөм инструменти, жабдуу, ошондой эле бул карт ээси менен эмитент ортосунда түзүлгөн келишимге жана КР мыйзамдарына ылайык эмитентте ачылган. 

Банкомат – накталай акча каражаттарын берүү жана/же кабыл алуу, картка акча каражаттары жөнүндө маалыматты жазуу, карт ээси жүргүзгөн транзакциялар боюнча маалыматтарды алуусу, нак эмес төлөмдөрдү жүзөгө ашыруу жана ишке ашырылган транзакциялардын бардык түрү боюнча карт-чектерди берүү үчүн каралган аппараттык-программалык комплекс. 

Картты тосмолоо – карттын аракетин токтотуу үчүн Банк тарабынан көрүлгөн чаралар (мындай учурда картты сунуштаганда аны алып коюу каралат).

Көчүрмө – Банк тарабынан Кардарга бериле турган (анын ичинде Интернет, Мобилдик банкинг аркылуу дагы), кандайдыр бир мезгил ичинде карт-эсеп боюнча жүргүзүлгөн операцияларды чагылдыруучу, талаптагыдай деңгээлде жол-жоболоштурулган маалымат. Көчүрмө карт-эсеп боюнча операциялар жүргүзүлгөндүгүнүн жетиштүү далили болуп саналат. Банк ар айлык көчүрмөнү акысыз берет жана кардардын сурамы боюнча кошумча көчүрмөнү тарифтерге ылайык акы алуу менен сунуштайт.

Карт ээси – банктын кардары, эмитент менен түзүлгөн келишимдин негизинде картты пайдалануу менен операцияларды ишке ашыруу укугуна ээ жеке адам.

Кошумча карт – бул Кардардын ишенимдүү адамына  карт эсеби боюнча таризделинген карт. Кардар кошумча карт боюнча операциялардын суммасына лимиттерди белгилөөгө укуктуу.

Карыз – Кардардын Банкка Картты/кошумча картты чыгаруу/кайра чыгаруу, карт-эсепти ачуу, тейлөө (жүргүзүү), овердрафттын, Банктын тарифтерине ылайык төлөнүүгө тийиш болгон башка суммаларга байланыштуу төлөшү керек болгон бардык суммалар.

Арыз – карт эсебин ачууга жана ЭЛКАРТ картын алууга арыз.

Карттык операция – товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөөлөр, нак акча алуу, валютаны алмаштыруу жана карттарды пайдалануу менен жүргүзүлгөн башка операциялар.

Акча каражаттарынын лимити (лимиттери) - карт аркылуу жүргүзүлүүчү максималдык сумма боюнча Банк тарабынан белгиленген лимиттер. Лимиттер бир операциянын суммасына жана валютасына дагы, ошондой эле кандайдыр бир мөөнөттүн ичинде жүргүзүлүүчү бардык операциялардын суммасына дагы белгилениши мүмкүн.

Алдамчылык операциясы – карт ээси тарабынан санкцияланбаган жана тастыкталбаган банктык төлөм карты боюнча операция.

Банктык төлөм карттары менен эсептешүүлөр боюнча Улуттук төлөм системасы (мындан ары – Элкарт ТС) – бул, “Банктар аралык бирдиктүү процессинг борбору” аппараттык-программалык комплекстин базасында иш алып барган, Элкарт системасынын улуттук карттарын пайдалануу менен ишке ашырылган операциялар боюнча эсептешүүлөр системасы. “Банктар аралык процессинг борбору” жабык акционердик коому улуттук төлөм системасынын оператору болуп саналат.

Азайбаган калдык – авторизацияланууга тийиш болбогон жана карт ээсинин Банк алдындагы күрөөсү болуп саналган, акча каражаттарынын Банк тарабынан аныкталган суммасы.

Негизги Карт – бул  ЭЛКАРТ улуттук төлөм системасына кошулуу жөнүндө банк менен келишим түзгөн кардарга кар эсеби боюнча тариздетилген карт.

ПИН-код – транзакцияны ишке ашырууга мүмкүндүк берген карттан пайдалана алууга шарт түзгөн жана акча каражаттарын банктык карттын ээси тарабынан тескөөгө алуу укугун тастыктаган 4 сандан турган санариптик купуя белги- Персоналдык Идентификациялык Номер.

Эрежелер – ЭЛКАРТ картын пайдалануу эрежелери. Алар Банктын www.bta.kg. расмий сайтында жайгаштырылган 

Нак акча каражаттарын кабыл алуу жана/же берүү пункту – накталай акча каражаттарын берүү жана (же) кабыл алуу, анын ичинде банктык төлөм карттарды пайдалануу менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү боюнча операцияларды ишке ашыруу үчүн тиешелүү түрдө жабдылган орун (жай).

Стоп-баракча - товарларга же кызмат көрсөтүүлөргө төлөөлөрдү кабыл алууга жана валюталарды алмашууну кошо алганда, накталай акчаларды кабыл алууга же берүүгө тыюу салынган карттардын тизмеси.

Техникалык овердрафт – кардар тарабынан ишке ашырылган чыгаша операцияларынын суммасынын (банк кармап калган комиссиялык төлөмдөрдү эске алуу менен) карт эсеби боюнча калдыктардан ашып кетишинин натыйжасында келип чыккан каражаттардын уруксат берилбеген (санкцияланбаган), ашыкча чыгымдалышы.

Соода-сервистик ишкана (ССИ) – эквайер менен түзүлгөн келишимге ылайык карттар менен операциялар ишке ашырылгандыгын тастыктаган документтерди түзүү менен товарлар же кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөөгө карттарды кабыл алган юридикалык жак же жеке ишкер.

Транзакция – бул картты пайдалануу менен жүргүзүлгөн операция (мисалы, товарларды, кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу, акча каражаттарын которуу, валюталарды алмаштыруу же накталай акча каражаттарын алуу учурунда), натыйжада карт ээсинин эсебиндеги акча каражаттарын калдыгынын өзгөрүүсү жүрөт.

Эквайер – тиешелүү төлөм системасынын ченемдик актыларына жана КР мыйзамдарына, технологиялык өзгөчөлүктөргө ылайык, аралыкта орнотулган жабдуулары аркылуу авторизациялоо же транзакцияларды өткөрүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылган аралыкта орнотулган жабдуулар түйүнүн ээси.

CVV-код - Интернет аркылуу төлөөдө жана операциялардын башка түрлөрүн жүзөгө ашырууда карттын аныктыгын текшерүү үчүн каралган үч сандан турган код. 

1. Картты берүү жана сактоо тартиби
1.1. Банк даярдалган картты түздөн-түз Ээсине же анын ишенимдүү адамына берет. Ээси картты алууда карттын арткы бетиндеги атайын кол тамга коюлчу жерге кол тамгасын коет.
1.2. Картты башка адамдарга пайдаланууга берүүгө же күрөөгө коюуга тыюу салынат. Ыйгарым укуктуу болбогон адам сунуштаган карт алынып коюлууга тийиш.
1.3. Карттын арткы тарабында  сырдаштырылган маалымат  камтылган магниттик тилке жайгашкан. Картка төмөнкүдөй терс таасир берүүгө болбойт: электромагниттик талаа (дисплейлерге жакын туруусу,  магниттелген же түзүмүндө магнит бар нерселер, мисалы, ачкычтар, сумкалардын магниттүү кулпулары), механикалык зыян келтирүүлөр (чиймелөөлөр, кирдөө-чаңдоо, ашыкча ысып кетүү, мисалы, күн нурунун таасири менен) ж.б. нерселер магниттик тилкедеги жазууларга зыян келтирип, карттык операцияларды жүргүзүүгө мүмкүн болбой калышына алып келет.
1.4. Картты атайы кутучада же капчыкта сактоо талап кылынат. Пайдалануу учурунда да картка аяр мамиле жасоо зарыл.

2. ПИН-кодду жана CVV-кодду пайдалануу 
2.1.  ПИН-код жазылган баракча салынган чапталган конверт карт ээсине карт менен кошо берилет. Конвертти алгандан кийин дароо ачып, ПИН-кодду эстеп калуу менен конвертти жок кылуу талап кылынат.
2.2. ПИН-код банк кызматкерлерине маалымдалбайт, ал  карт ээсинде купуя сакталууга тийиш.
2.3. ПИН-коддун купуялуулугун камсыз кылуу үчүн төмөнкүдөй эрежелерди сактоо талап кылынат: 
 эгерде ПИН-кодду карт ээси бир жерге жазып койгон болсо, анда карт андан өзүнчө  сакталууга тийиш;
электрондук жабдууда ПИН-кодду терүү жашыруун ишке ашырылышы зарыл.
2.4. ПИН-коддун сандарын терүүдө электрондук жабдуунун дисплейинде алардын ордуна атайы шарттуу белгилер чагылдырылат. Мында эң башкысы ПИН-кодду так терүү гана талап кылынат. Эгерде ПИН-код үч жолу катары менен туура эмес терилсе (кайсыл болбосун мезгил аралыгында, бир эле же ар башка электрондук жабдуулар пайдаланылган шартта да), банк картты тосмолойт (чектеп коет), ал банкоматта калып калат же келип чыккан жагдай толук териштирилгенге чейин тейлөө пунктунда сакталат.
2.5. ПИН-код менен тастыкталган карттык операциялар банк тарабынан ишке ашырылган операциялар катары эсептелинет. 
2.6. Карт Ээси ПИН-кодун унутуп койгон болсо, картты алмаштыруу үчүн банкка кайрылууга тийиш. Анткени мындай шартта карттык операцияларды өткөрүүгө мүмкүн эмес.
2.7. CVV-код карттын арткы жагына түшүрүлөт жана Карт ээси тарабынан аны менен товарларды/кызмат көрсөтүүлөрдү Интернет аркылуу төлөөдө, ошондой эле  операциялардын башка түрлөрүн жүзөгө ашырууда киргизилет. 

3.Банктын банкоматтарында ПИН-кодду алмаштыруу
3. Смена ПИН-кода в банкоматах Банка
3.1. Карт ээси Банктын банкоматтарында ПИН-кодду алмаштыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ.
3.1. Держатель Карты имеет доступ в банкаматах Банка на смену ПИН-кода. 
3.2. Сандардын айкалыштары (4 сан) Карт ээсинин каалоосуна жараша тандалат.
3.2. Комбинация цифр (4 цифры) выбирается по усмотрению Держателя Карты.
3.3. ПИН-кодду алмаштыруу үчүн карт Ээси банкоматтын экранында сүрөттөлгөн бардык аракеттерди жасоосу керек.
3.3. Для смены ПИН-кода Держатель карты должен выполнить все действия, описанные на экране банкомата.

4. Картты пайдалануу
4.1 Банк картты тейлөөнү камсыз кылып, түздөн-түз контролдукка алынып турган системанын жана электрондук жабдуулардын үзгүлтүксүз иши, Банктын тиешеси жок эле токтоп калган шартта аны калыбына келтирүү үчүн бардык мүмкүн болгон чараларды көрөт.
4.2 Картты тейлеген бардык пункттар тейлөө мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалыматтар жазылган, ЭЛКАРТ / VISA ТС логотиби түшүрүлгөн көрнөктөр менен жабылууга тийиш.
4.3 Карт Ээси карт операциясын ишке ашыруу үчүн картты тейлөө пунктунун кассирине (ССИ жана Банкка) сунуштайт же өзүн-өзү тейлөө режиминде операцияларды банкомат аркылуу ишке ашырат.
4.4 Кассир картты алгандан кийин терминалдын жардамы аркылуу Авторизациялоону ишке ашырат. Бул үчүн картты терминалдын окуй турган түзүлүшүнө жайгаштырат, клавиатурадан операциянын суммасын терет. Сурам Банкка байланыш каналдары боюнча келип түшөт. Кардар тарабынан ПИН-код туура терилсе жана карт-эсепте акча каражаттары жетиштүү болсо, операциянын жүргүзүлүшүн тастыкоочу эки нускадагы чек басылып чыгат. Кассир чектин бир нускасын карттын Ээсине берет. Карттын Ээси чектеги көрсөтүлгөн маалыматтардын тууралыгыны текшерет. Кабыл алынган технологияларга жараша басылып чыккан чек карт Ээсинин жана кассирдин кол тамгалары менен тастыкалышы мүмкүн.
4.5 Кассир картты сунуштаган адамдан ким экендигин тастыктаган документти талап кылууга укуктуу. Тиешелүү документ көрсөтүлбөсө, кассир карттык операцияны ишке ашыруудан баш тартууга укуктуу.
4.6 Кассир, ушул эрежелердин 8-пунктуна ылайык түптөлгөн жагдай толук териштирилгенге чейин картты кармап турууга укуктуу.

5. Нак акча чыгарып алуу үчүн картты пайдалануу
5.1. Картты колдонуу менен нак акчаларды алуу нак акча каражаттарын берүү пункттарында же банкоматтардын жардамы аркылуу жүрүзүлөт. 
5.2. “Кыргыз Республикасынын банктык төлөм карттары жөнүндө” жобосуна ылайык, Карт ээси тарабынан банкомат аркылуу алынуучу бир транзакциянын  суммасы улуттук валютада же анын чет өлкөлүк валютадагы эквивалентинде 250 (эки жүз элүү) эсептик көрсөткүчтү ашпашы керек.
5.3. Нак акчаларды нак акча каражаттарын берүү пункттарында алуу жогоруда баяндалган  (4-п.).
5.4. Банкоматтын жардамы аркылуу карт Ээси тарабынан өзүн-өзү тейлөө режиминде нак акчаларды чыгарып алуу банкоматтын экранында берилген нускамага ылайык ишке ашырылат.
5.5. Карт операциясы аяктап, банкноттор банкоматтан алынгандан кийин, чек чыгарылып берилет. Тиешелүү маалыматтардын купуялуулугун сактоо максатында чыгарылган чекти таштап койбостон, кошо ала кетүү карт ээсине сунуш кылынат.
5.6. ПИН-код туура терилип, анык карт боюнча ишке ашырылган карт операциясы, төмөнкү себептер боюнча токтотулушу мүмкүн:
эгерде талап кылынган сумманы банкомат кассетасындагы банкноттор менен берүүгө мүмкүн болбосо.  Бул учурда ошол банкоматка тиешелүү нускоодо көрсөтүлгөн банкноттун минималдуу номиналына дал келген сумманы чагылдыруу талап кылынат.  
эгерде талап кылынган сумма бир жолку берүү лимитинен ашып кетсе. Бул учурда  алынуучу сумманы бөлүп, операцияны бир нече жолу кайталап ишке ашыруу талап кылынат. 
эгерде талап кылынган сумма карт ээси алууга мүмкүн болгон акча суммасынан ашып кетсе. Мындай учурда карт эсебинде акча калдыгын кагазга чыгаруу функциясын басып, акча суммасын тактап алгандан кийин гана азыраак сумманы талап кылып алууга болот.
талап кылынган сумма түзүлүш боюнча Карт Ээсине каралган бир суткалык лимиттен ашык болсо. Керектүү сумманы банктын кассасы аркылуу алуу үчүн Банктын эсеп ачылган бөлүмүнө кайрылуу керек. 
5.7. Банкомат менен иштөөдө кайтарылган карт же банкноттор 20 секунд ичинде акча берүү жабдуусунан алынбаса, коргоо системасы дароо иштеп, карт ээсинин акчасын сактап калуу максатында карт же банкнот банкоматтын ичине тартылып, банкомат ичиндеги атайы бөлүктө сакталып каларын эстен чыгарбоо керек.  Мындай учурларда карттын карт ээсине кайтарылышы карттын кармалып калгандыгынын себептери аныкталгандан кийин жана ошол картты чыгарган Банк менен консультация жүргүзгөндөн кийин гана ошол банкоматты тейлеген жергиликтүү банк тарабынан ишке ашырылышы мүмкүн, ал эми карттык операциянын Авторизациялоо фактысы боюнча карт-эсептен чыгарылган суммасын (же анын алынбай калган бөлүгүн)  калыбына келтирүү банкоматты инкассациялап,  карт Ээси тарабынан алынбай калган сумма такталгандан кийин гана ишке ашырылышы мүмкүн. Карт ээси ошол банкоматты тейлген жергиликтүү банк менен сүйлөшүү жүргүзүүгө жардам алуу максатында Банкка кайрыла алат.
5.8. ПИН-код туура эмес терилип же талап кылынган сумма карт эсебиндеги акча калдыгынан ашып кетсе, банкоматтын дисплейинде тиешелүү маалымат чагылдырылып, операция четке кагылат.
5.9. Карттын же нак акчалардын банкоматта кармалып калуу себептери Банк тарабынан эң кыска мөөнөттөрдө аныкталат. Карт Ээси Банкка оозеки же кат жүзүндө кайрылгандан кийин Банк ыкчам түрдө тиешелүү аракеттерди көрөт.

6. Соода-сервистик ишканаларда сатылып алынган товарлар жана сунушталган кызмат көрсөтүүлөр үчүн картты пайдалануу
6.1. Карт боюнча товарларды жана кызматтарды төлөө жогоруда баяндалган (4-п.). Соода сервистик ишканасы Картты кабыл алууда товарлардын жана кызматтардын баасын нак эсептешүүгө караганда кымбаттатууга укугу жок. Мындай учурлар болгон болсо, карт Ээси ал тууралуу Банкка билдирет.
6.2. Карт Ээси карт боюнча төлөп, сатып алган буюмдарын кайтарып берип, карт боюнча алдын ала төлөө кызматынан баш тартууга, мисалы сатылып алынган авиа билетин тапшырууга укуктуу. Бул үчүн карт ээсинин талабы боюнча жана соода-сервисттик ишкананын кассиринин макулдугу менен “сатылып алынган буюмду кайтарып берүү” операциясы ишке ашырылат.
6.3. Сатып алууну кайтаруу Авотризацияга чейин же андан кийин ишке ашырылышы мүмкүн. Мында кассир атайын чекти басып чыгаруу менен терминалдын атайын функциясын ишке киргизет.

7. Картты тосмолоо жана тосмодон чыгаруу
7.1. Карт жоголуп же уурдалып кеткен учурда банкка (же Процессинг борборуна же болбосо банктын кайсыл болбосун филиалына) картты тосмолоо (ага тосмо коюу) талабы менен кат жүзүндө же оозеки кайрылуу талап кылынат. 
7.2. Арызда Карт Ээсинин аты-жөнү жана мүмкүнчүлүккө жараша кошумча маалыматтар: төрөлгөн жылы, код катары белгиленген сөз, карттын номери жана колдонуу мөөнөтү, ошондой эле тосмолоо себептери көрсөтүлүшү зарыл. Мындан тышкары, байланышуу үчүн жашаган жеринин дареги, телефон  номерлери көрсөтүлүүгө тийиш.
7.3.  Банктын телефондору (Бишкек шаары): +996 (312) 90-50-50 (кош. 174, 211, 213), 90-53-12.
Кардарларды күнү-түнү колдоого алуу кызматынын телефондору: +996 (312) 63-76-96, 63-76-97.
7.4. Картты тосмолоо, келип түшкөн Арыз Кардарларды күнү-түнү колдоого алуу Процессинг борборунун кызматы же Банк документ катары  катталган учурдан тартып күчүнө кирет.
7.5. Карт ээси картты тосмолоо күчүнө киргенге чейин ишке ашырылган карттык операциялар үчүн жоопкерчилик тартат жана картты тосмолоо күчүнө кирген учурдан тартып андан бошотулат.
7.6. Оозеки маалымдоо эки банк күнү ичинде банктын филиалына берилген карт ээсинин кат жүзүндөгү билдирмеси менен тастыкталат. Көрсөтүлгөн мөөнөттө Банкка келүү мүмкүн болбосо, карт Ээси Кардарларды күнү-түнү колдоого алуу Процессинг борборунун кызматы же Банк менен үч саат өткөндөн кийин телефон аркылуу кайрадан байланышат жана мүмкүн болгон учурда, оозеки кайрылууну тастыктаган Арызды Банкка берет.
7.7. Арыз банктын филиалына берилген учурда, Кардарларды күнү-түнү колдоого алуу Процессинг борборунун кызматы Карт Ээсинин атынан филиал жөнөткөн Арыз катталгандан кийин Картты тосмолоо күчүнө кирет.
7.8. Эгерде карт жумшак стоп-листте болсо, ал карт Ээсинин арызынын негизинде тосмодон чыгарылышы мүмкүн.
7.9. Карт Ээсинин талабынын негизинде карт тосмологондон кийин жаңы номери жана ПИН-коду менен карт эсеби боюнча жаңы карт чыгарылат.
7.10. Картты колдонууда калпыстыктарга жол берилип же тосмолонгондон кийин да ПИН-коддун купуялуулугу сакталбаган учурда, ошондой эле Карт Ээси билип туруп укукка жатпаган аракеттерге жол бергендиги аныкталса, Карт Ээсине карата Банк чара колдонууга укуктуу.
7.11. Жоготуп алган картын таап алган учурда карт ээси ал тууралуу Банкка дароо маалымдап, табылган Картты Банкка тапшырууга тийиш.

8. Картты токтотуп, кармап туруу
8.1. Картты тейлөө пунктунда алып коюу төмөнкү учурларда ишке ашырылат: карт тосмолонгондо; картты көрсөткөн адам анын ээси болбосо, Карт Ээсинин картта чагылдырылган кол тамгасы чекте коюлган кол тамгага төп келбесе, жасалма экендигинин белгилери аныкталса, Карт Ээси операция ишке ашырылгандан кийин картын тейлөө пунктунда унутуп койсо.
8.2. Картты кармоо банкомат, тейлөө пунктунун кассири тарабынан жүргүзүлөт. Мындай учурларда (банкоматта кармалып калган учурду эске албаганда), тиешелүү акт түзүлөт.
8.3. Карт Ээсинин кат жүзүндөгү өтүнүчү боюнча (кармалып калган Карт Банкка берилген учурда) жергиликтүү банк же Банк тарабынан тиешелүү чечим кабыл алынгандан кийин карт Карт Ээсинин өзүнө гана берилет.

9. Карттын аракеттенүү мөөнөтү, картты пайдалануунун убактылуу токтотулушу жана тыюу салынышы
9.1. Картта аны колдонуу мөөнөтү бүткөн күн көрсөтүлөт (айы жана жылы). Карт анда көрсөтүлгөн айдын акыркы күнүнө чейин колдонулат. Колдонуу мөөнөтү өтүп кеткен баардык карттар тосмолонуп, Банкка тапшырылууга тийиш.
Карт Ээсинин Банк алдында карызы келип чыкса, карт ээси негизги жана кошумча карттарды пайдаланууга байланыштуу, банк үчүн чыгымга алып келиши мүмкүн болгон аракеттерге жол берсе, же ушул эрежелерде белгиленген шарттарды бузган болсо банк:
Карт эсеби боюнча карызды төлөө талабын коюу менен карыздын келип чыккандыгы тууралуу кардарга билдирме жөнөтөт;
негизги жана/же кошумча карттардын аракетин убактылуу токтотот;
- Картты Банкка кайтарып берүүнү Карт Ээсинен талап кылат, карт ээсинин эсебинен аларды алып коюу боюнча башка чараларды көрөт.
9.2. Банк тосмолоо күнүнөн тартып келип чыккан талаш маселе жөнгө салынганга чейинки он күн ичинде Карт Ээсине маалымдоо менен картты тосмолоого укуктуу.
9.3. Карт Ээси аны пайдалануудан баш тарткан учурда, тиешелүү Арыз менен банкка кайрылып, Картты тапшырууга милдеттүү.

10. Картты алмаштыруу же жаңысын чыгаруу
10.1. Жоголуп кеткен Картты башкасына алмаштыруу же жаңысын чыгаруу Карт Ээсинин Банкка берген кат жүзүндөгү Арызынын негизинде ишке ашырылат.
10.2. Карт анын мөөнөтү бүткөндө, Карт жараксыз болуп калса, ПИН-коду кимдир бирөөгө маалым болуп калса, Карт Ээси ПИН-кодун унутуп койсо, ошондой эле Карт Ээсинин каалоосу боюнча алмаштырылат. Бул учурда мурда колдонулуп келинген Карт Банкка тапшырылууга тийиш.

11. Талаш маселелерди жөнгө салуу
11.1. Карт эсебиндеги акчанын чыгымдалышын эсепке алуу жана талаш маселени жөнгө салуу үчүн чектерди сактап коюу Карт Ээсине сунушталат.
11.2. Бардык талаш маселелер боюнча Карт Ээси  Банкка кат жүзүндөгү өтүнүч менен кайрылууга укуктуу. Анткени Банк Карт Ээсинин атынан «VISA» эл аралык төлөм системасы менен иш алып барат. Кине коюунун негиздүүлүгү далилденсе, Банк Карт эсебиндеги Карт операциясынын суммасынын ордун толтуруп берет.