Тарифтер

Кызматтардын/операциялардын тизмеги Азыркы тарифтер
Базалык чен минимум максимум
I. Кардардын банктык эсеби (ачуу, киргизүү, жабуу)
1. Эсептерди ачуу
1.1 Мультивалюттук эсепти ачуу      
1.1.1 Эсептешүү (күнүмдүк) эсеби Акысыз    
1.1.2 Убактылуу (топтомо) эсеп (улуттук валютада) 250 сом    
1.1.3 Депозиттик эсептер (улуттук/чет өлкөлүк) валютада Акысыз    
2. Эсептерди киргизүү
2.1 Эсептер боюнча көчүрмө (күнүмкү) Акысыз    
2.2 Кайталанган көчүрмө, эсеп боюнча көчүрмөнүн экинчи нускасы, акча каражаттардын кыймылы жөнүндө маалымкат, мезгил (ай) үчүн 50 сом    
2.3 Улуттук валютадагы эсептешүү (күнүмдүк эсеп) боюнча калдыкка пайыздарды кошуп эсептөө. 0,5% 1000 000  
2.4 Чет өлкөлүк валютада эсептешүү (күнүмдүк эсеп) боюнча пайыздарды кошуп эсептөө. 0%    
2.5 Эсептерди ачуу, бардыгы, абалы, жабуу жөнүндө маалымкат 100 сом    
2.6 Төлөө документтердин экинчи нускасын берүү (барак үчүн) 50 сом    
2.7 Эсеп боюнча электрондук көчүрмөнү берүү:      
2.7.1   - ай сайын Акысыз    
2.7.2   - жума сайын айына 100 сом    
2.7.3   - күн сайын айына 200 сом    
3 Мурда жабылган эсепти калыбына келтирүү Акысыз    
II. Кардардын эсептеринен которуулар (төлөмдөр)
1. Улуттук валютада
1.1 БТА Банктын бөлүмдөрүндө жүргүзүлүүчү эсептерге
(өздүк эсепти толуктоодон жана кредит жоюудан башка)
0,1% 30 сом 100 сом
1.2 Клиринг системасы боюнча башка банктарда жүргүзүлүүчү эсептерге (төлөм кабыл алуу убагы 9.00дөн 11.00гө чейин      
  1 000 сомго чейин 5 сом    
  1 000,01 ден 100 000 сомго чейин 25 сом    
  100 000,01 ден 1 000 000 сомго чейин 55 сом    
  Клиринг системасы боюнча Online "Банк-клиент" системасы аркылуу (Толук жеткиликтүүлүк)      
  1 000 сомго чейин 5 сом    
  1 000,01 ден 100 000 сомго чейин 15 сом    
  100 000,01 ден 1 000 000 сомго чейин 40 сом    
1.3 ГРОСС системасы боюнча 100 сом    
  ГРОСС системасы боюнча Online "Банк-клиент" системасы аркылуу (Толук жеткиликтүүлүк) 90 сом    
2. Чет өлкөлүк валютада *
2.1 БТА Банктын бөлүмдөрүндө жүргүзүлүүчү эсептерге
(өздүк эсепти толуктоодон жана кредит төлөөдөн башка)
0,3% 30 сом 10 000 сом
2.2 Башка банктарда жүргүзүлүүчү эсептерге (SWIFT эл аралык которуулар) Банк тарабынан белгиленген регламенттин чектеринде (15.00гө чейин)      
2.2.1 корреспонденттин банкынын комиссиясын эске алуусуз жөнөтүүчүнүн эсебинен (OUR)      
2.2.1.1 доллар, евро (ЭКВ) 0,2% 1 000 сом 10 000 сом
2.2.1.2 фунт (ЭКВ) 0,2% 2 000 сом 15 000 сом
2.2.1.3 росс. рубль, казак тенгеси (ЧКВ) 0,1% 500 сом 4 500 сом
2.2.1.4 кытай юани, канада доллары, швейцария франкы, жапон йени (ЭКВ) 0,3% 5 000 сом  
2.3 Банктын тарабынан белгиленген регламенттен кийинки төлөмдөр - SWIFT эл аралык которуулар (15.00.дөн кийин)      
2.3.1 доллар, евро (ЭКВ) 0,2% 1 500 сом 15 000 сом
2.3.2 фунт (ЭКВ) 0,2% 3 000 сом 20 000 сом
2.3.3 росс. рубль, казак тенгеси (ЧКВ) 0,1% 700 сом 5 000 сом
2.4 жөнөтүүчүнүн эсебинен (OUR)- гарантияланган (корреспонденттин банкынын комиссиясын эске алуусу менен) Банк тарабынан белгиленген регламенттин чектеринде (15.00гө чейин)      
2.4.1 доллар (ЭКВ) 0,2% 2 000 сом 15 000 сом
2.5 Банктын тарабынан белгиленген регламенттен кийинки төлөмдөр - SWIFT эл аралык которуулар (15.00.дөн кийин) - гарантияланган (корреспонденттин банкынын комиссиясын эске алуусу менен)      
2.5.1 доллар (ЭКВ) 0,2% 2 500 сом 20 000 сом
2.6 Төлөм тапшырмаларынын же аны жокко чыгаруу шарттарынын өзгөрүүсү АКШ долларында, евродо, фунтта, кытай юанинде,канада долларында, швейцария франкында, жапон йенинде төлөм тапшырмаларын кайтарууга талап кылуу 5 000 сом    
2.7 Төлөм тапшырмаларынын же аны жокко чыгаруу шарттарынын өзгөрүүсү, росс. рублинде, казак тенгесинде (ЧКВ) төлөм тапшырмаларын кайтарууга талап кылуу 4 000 сом    
2.8 Кардарлардын тапшырмалары боюнча чет өлкөлүк банктардан сурам кылуу АКШ долларында, евродо, фунтта, кытай юанинде,канада долларында, швейцария франкында, жапон йенинде кардардын тапшырмаларынын аткарылышы жөнүндө тастыктоону алуу жана изилдөө) 5 000 сом    
2.9 Кардарлардын тапшырмасы боюнча чет өлкөлүк банктардан сурам кылуу (росс. рублинде, казак тенгесинде (ЧКВ) кардарлардын тапшырмаларынын аткарылышы жөнүндө тастыктоону алуу жана изилдөө) 4 000 сом    
2.10 акча каражаттардын которулушун тастыктоо - SWIFT
(2.10.1- п.п. тышкары)
50 сом    
2.10.1 жумушчу күндүн ичинде которууну жүргүзүү Акысыз    
III. Кассалык операциялар
1. Кардарлардын эсептеринен нак акча каражаттарын берүү *
1.1 Мурда берилген нака суммалардын чектеринде Акысыз    
1.2 Накталай эмес жол менен түшкөндөр 0,5%    
1.3 БТА Банкындагы эсептерден каражаттар түшкөн учурда
(кредит жоюу каражаттарынан башка)
Акысыз    
1.4 Чекене кредиттөө программасында катышкандар 0,1%    
2. Кардардын эсебинен накталай чет өлкөлүк валюта берүү *
2.1 Мурда берилген нака суммалардын чектеринде Акысыз    
2.2 накталай эмес жол менен түшкөндөр      
2.2.1   - доллар, евро (ЭКВ) 0,5% 300 сом  
2.2.2   - росс. рубль, казак тенгеси (ЧКВ) 1,0% 150 сом  
2.3 БТА Банкындагы эсептерден каражаттар түшкөн учурда
(кредит жоюу каражаттарынан башка)
Акысыз    
2.4 Чекене кредиттөө программасында катышкандар 0,1%    
3. Нак акча каражаттарын кабыл алуу *
3.1 БТА Банктын бөлүмдөрүндө жүргүзүлүүчү эсептерде (филиалдарда, сактык кассаларда) Акысыз    
3.2 БТА Банктын башка филиалдарында кредиттер жана\же ага пайыздар боюнча карыздарды жоюу эсебинде акча каражаттарды жазып коюу үчүн Акысыз    
3.3 чет өлкөлүк валютада төлөмсүз банкнотторду алмаштыруу, инкассого кабыл алуу (эскиргендик критерийине ылайык) *   1% 10%
4. Акча чек китепчелерин берүү      
4.1   - 25 барактан 100 сом    
5. Чет өлкөлүк акча белгилеринин аныктыгын текшерүү (купюр үчүн) 5 сом   10 000 сом
IV. Чет өлкөлүк валютаны конвертациялоо
1. Чет өлкөлүк валютаны сатып алуу/сатуу БТА Банктын курсу боюнча    
V. Баалуу кагаздар менен операциялар *
1. Дисконттон ГЦБ сатып алуу үчүн акылар 5,0% 500 сом  
VI. Сейфтик операциялар
1. Сейфтик ячейкаларды ижарага берүү (бир күн үчүн)
  Башкы офис:      
1.1 Чоң ячейка (28*23*33) 25 сом   айына 600 сом /
кварталына 1 500 /
жылына 5 100
1.2 Орто ячейка (16*23*33) 20 сом   айына 450 сом /
кварталына 1 100 /
жылына 3 600
1.3 Кичи ячейка (3*23*33) 10 сом   айына 270 сом /
кварталына 800 /
жылына 2 200
  Филиалдар:      
1.4 Сейфтик ячейкаларды ижаралоо 20 сом   айына 450 сом /
кварталына 1 100 /
жылына 3 600
1.5 Коммерциялык банктар үчүн сейфтик ячейкаларды ижарага берүү 30 сом айына 800 сом айына 3 000 сом
2 Ачкычты же сейфтик ячейканы бузуу, жоготуу үчүн айып пул 4 000 сом    
3 Сейфтик ячейканы ижарага берүүдө гарантиялык төлөм 4 000 сом    
VII. Online "Банк-клиент" системасы
1 Бир eToken ачкычы менен жана кошуу 2100 сом    
1.1   - системаны ай сайын тейлөө (Толук жеткиликтүүлүк) 350 сом    
2 Эки eToken ачкычы менен жана кошуу 3400 сом    
2.1   - системаны ай сайын тейлөө (Толук жеткиликтүүлүк) 350 сом    
3 Карап чыгуу режиминде бир eToken ачкычы менен жана кошуу 2100 сом    
VIII. Башка кызматтар
1 Кардарларга эсептер боюнча операцияларды жүргүзүү үчүн арыздарды, төлөм тапшырмаларды жол-жоболоштурууда көмөк көрсөтүү (документ үчүн) 20 сом    
2 Консультациялык кызматтар Акысыз    
3 Студенттер жана окуучулар үчүн практика өтүү 2 000 сом    
4 Баалуулуктарды инкассациялоо (чыгуу үчүн) * 1 000 сом    
5 Алмаштыруу бюролорун тейлөө (айына) 500 сом    
6 Дем алуу/майрам күндөрү, инкасация аркылуу - кечинде иштөөчү кассага акча каражаттарын кабыл алуу жана иштеп даяр кылуу (айлык акча каражаттарынын айлануусуна жараша) 0,5% 500 сом  

* Айрым учурларда филиалдын директорунун чечими боюнча тариф 50% чейин өзгөрүшү мүмкүн (тарифтик комитеттин макулдашуусу боюнча 50%дан жогору).

Эскертүү

  1. Тарифтер КБСны жана сатуудан алынуучу салык эске алуу менен берилди.
  2. Тарифтердин бул тизмеги рыноктун коньюктурасына жараша өзгөрүшү, толукталышы же жокко чыгарылышы мүмкүн.
  3. Тарифтердин бул тизмеги боюнча чендер Банк практикасында белгиленген чектерде жүзөгө ашырылуучу операциялар боюнча гана колдонулат. Стандарттык эмес операциялар боюнча банк атайын комиссияларды алуу укугун өзүндө калтырат.
  4. Кардар тарабынан тапшырмалар жокко чыгарылган учурда төлөтүп алынган комиссиялар кайтарылып берилбейт.
  5. Бул тизмеде көрсөтүлбөгөн комиссиялар жана чендер сүйлөшүп келишкендик боюнча алынат.
  6. Валютада белгиленген комиссияларды төлөө чет өлкөлүк валютадагы операциялар боюнча төлөө күнүнө карата КР УБнын курсу боюнча улуттук валютада жүзөгө ашырылат.
  7. Кардардын эсептеринен Online "Банк-клиент" системасы аркылуу которуулар үчүн тарифтер “Толук жеткиликтүүлүк” режиминде Online "Банк-Клиент" системасына кошулган кардарларга гана тиешелүү, бул тарифтер “Карап чыгуу” режимине жайылтылбайт.