Депозиттер

«БТА Банк» ЖАК жагымдуу шарттары жана пайдалуу пайыздык чендери менен депозиттерди сунуштайт. Жайгаштыруунун сунушталган мөөнөттөрү Сиздердин акча каражаттарыңыздын жүгүртүүсүн максималдуу пайда алып келгендей мыкты пландоого мүмкүндүк берет.

«БТА Банк» ЖАКтын мөөнөттүү депозиттеринин артыкчылыктары

 • Кошулуп эсептелген сыйакыны капиталдаштыруу мүмкүндүгү;
 • Депозит эсебинен акча каржаттарын бөлүп алуу мүмкүндүгү;
 • Депозит эсебине кошумча төгүмдөрдү киргизүү мүмкүндүгү;
 • Аманатчынын демилгеси боюнча келишим мөөнөтүнөн мурда бузулган учурда жеңилдетилген шарттар.

«БТА Банк» ЖАК мөөнөттүү депозиттердин төмөнкү түрлөрүн сунуштайт:

Аманаттын шарттары

 1. Валюталардын түрлөрү: KGS, USD, EUR, RUB, CNT, KZT;
 2. Кошумча төгүмдөрдүн суммасы боюнча чектөөлөр: депозит ачылган күндөн баштап бир календардык жыл ичинде толуктоолордун максималдуу суммасы аманаттын валютасынын түрүнө жараша төмөнкүлөрдөн ашпоосу керек: 850 000 KGS/RUB, 12 000 USD/EUR, 85 000 CNY, 4 000 000 KZT;
 3. Кошумча төгүмдөрдүн мөөнөтү боюнча чектөөлөр: кошумча төгүмдөрдү кабыл алуу аманаттын мөөнөтү аяктаганга чейин 6 ай (180 күн) мурда токтотулат;
 4. Аманаттын мөөнөтү: 24 ай, ошону менен бирге мөөнөт валюталар боюнча айырмаланат;
 5. Пайыздарды капиталдаштыруу:  жыл сайын;
 6. Аманаттын аракеттенүү мөөнөтүн узартуу: каралган эмес;
 7. Бөлүп алуу: каралган эмес;
 8. Аманатты пайдалануу үчүн сыйакы аманаттын киргизилген суммасына кошулуп эсептелет жана ал кошуп эсептөө Банкка келип түшкөн күндүн эртеси башталып, келишимдин мөөнөтү аяктаган күндөн бир күн мурда аяктайт;
 9. Аманатчы аманатты мөөнөтүнөн мурда талап кылган учурда аманаттын пайыздары Банк тарабынан талап боюнча төлөнүүчү банктык аманаттар (депозиттер) боюнча төлөнүүчү пайыздардын өлчөмүнө шайкеш өлчөмдө төлөнөт. Мурда төлөнгөн пайыздар Аманаттын суммасынан алынат.

Мөөнөттөр жана жылдык пайыздык ченемдер

Валюталар Аманаттын минималдык суммасы 1 ай 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 24 ай
EUR 100 - - - - - - 3.5 3.7*
RUB 5000 - - - - - - 9.5 9.7*
KZT 50000 - - - - - - 8.5 8.7*
USD 100 - - - - - - 5.0 5.2*
KGS 5000 - - - - - - 12.0 10.0*
CNY 1000 - - - - - - 4.5 4.7*

Аманаттын шарттары

 1. Валюталардын түрү: KGS, USD, EUR, RUB, CNT, KZT;
 2. Кошумча төгүмдөр: каралган эмес;
 3. Аманаттын мөөнөтү: 1 айдан 24 айга чейин;
 4. Пайыздарды капиталдаштыруу: каралган эмес;
 5. Бөлүп алуу: каралган эмес;
 6. Аманаттын аракеттенүү мөөнөтүн узартуу: каралган эмес;
 7. Аманатты пайдалануу үчүн сыйакы ай сайын аманат ачылган датага шайкеш келген күнү кошулуп эсептелет. Акыркы айдан мурда кошулуп эсептелген пайыздар боюнча – кайсы күнү болбосун чектөөсүз;
 8. Аманатчы аманатты мөөнөтүнөн мурда талап кылган учурда аманаттын пайыздары Банк тарабынан талап боюнча төлөнүүчү банктык аманаттар (депозиттер) боюнча төлөнүүчү пайыздардын өлчөмүнө шайкеш өлчөмдө төлөнөт. Мурда төлөнгөн пайыздар Аманаттын суммасынан алынат.

Мөөнөттөр жана жылдык пайыздык ченемдер

Валюталар Аманаттын минималдык суммасы 1 ай 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 24 ай
KZT 50000 - 3.0 3.0* 4.0 4.0* 5.0 5.0* 6.0 6.0* 7.0 7.0* 8.0 8.0*
CNY 1000 - 1.5 1.5* 2.0 2.0* 2.5 2.5* 3.0 3.0* 3.5 3.5* 4.0 4.0*
RUB 5000 3.0 3.0* 4.0 4.0* 5.0 5.0* 6.0 6.0* 7.0 7.0* 8.0 8.0* 9.0 9.0*
EUR 100 - - 1.0 1.0* 1.5 1.5* 2.0 2.0* 2.5 2.5* 3.0 3.0*
USD 100 - 1.0 1.0* 2.0 2.0* 3.0 3.0* 3.5 3.5* 4.0 4.0* 4.5 4.5*
KGS 5000 - 3.5 3.5* 6.5 6.5* 7.5 7.5* 10.0 10.0* 10.5 10.0* 11.5 10.0*

Аманаттын шарттары

 1. Валюталардын түрү: KGS, USD, EUR, RUB, CNT, KZT;
 2. Кошумча төгүмдүн минималдык суммасы: 1 000 KGS/RUB, 20 USD/EUR, 200 CNY, 10 000 KZT;
 3. Кошумча төгүмдүн мөөнөтү боюнча чектөөлөр: акыркы кошумча төгүм Банк тарабынан төмөнкүлөрдөн кеч эмес убакта кабыл алынат:
  - 3 айлык мөөнөттөгү аманаттар боюнча мөөнөт аяктаганга чейин 30 күн,
  - 6,9,12 айлык мөөнөттөгү аманаттар боюнча мөөнөт аяктаганга чейин 60 күн,
  - 18 айлык мөөнөттөгү аманаттар боюнча мөөнөт аяктаганга чейин 90 күн,
  - 24 айлык мөөнөттөгү аманаттар боюнча мөөнөт аяктаганга чейин 120 күн.
 4. Аманаттын мөөнөтү: 3 айдан 24 айга чейин;
 5. Пайыздарды капиталдаштыруу: каралган эмес;
 6. Бөлүп алуу: каралган эмес;
 7. Аманаттын аракеттенүү мөөнөтүн узартуу: каралган эмес;
 8. Аманатты пайдалануу үчүн сыйакы ай сайын аманат ачылган датага шайкеш келген күнү кошулуп эсептелет. Акыркы айдан мурда кошулуп эсептелген пайыздар боюнча – кайсы күнү болбосун чектөөсүз;
 9. Аманатчы аманатты мөөнөтүнөн мурда талап кылган учурда, ал боюнча пайыздар төмөнкүчө төлөнөт:
  - сом менен – аманат 6 айдан ашык (181 күн) аракеттенген шартта, аманат аракеттенген анык мезгил үчүн жылдык 3%,
  - АКШ доллары, Евро, CNY, KZT менен – талап боюнча чен менен,
  - аманат 6 айдан ашык (181 күн) аракеттенген шартта, аманат аракеттенген анык мезгил үчүн жылдык 1,5%.

Мөөнөттөр жана жылдык пайыздык ченемдер

Валюталар Аманаттын минималдык суммасы 1 ай 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 24 ай
KGS 5000 - 4.0 4.0* 7.0 7.0* 8.0 8.0* 10.5 10.5* 11.0 11.0* 12.0 12.0*
EUR 100 - 1.0 1.0* 1.5 1.5* 2.0 2.0* 2.5 2.5* 3.0 3.0* 3.5 3.5*
USD 100 - 1.5 1.5* 2.5 2.5* 3.5 3.5* 4.0 4.0* 4.5 4.5* 5.0 5.0*
CNY 1000 - 2.0 2.0* 2.5 2.5* 3.0 3.0* 3.5 3.5* 4.0 4.0* 4.5 4.5*
RUB 5000 - 4.5 4.5* 5.5 5.5* 6.5 6.5* 7.5 7.5* 8.5 8.5* 9.5 9.5*
KZT 50000 - 3.5 3.5* 4.5 4.5* 5.5 5.5* 6.5 6.5* 7.5 7.5* 8.5 8.5*

Аманаттын шарттары

 1. Валюталардын түрү: KGS, USD, EUR, RUB, CNT, KZT;
 2. Кошумча төгүмдүн минималдык суммасы: 1 000 KGS/RUB, 20 USD/EUR, 200 CNY, 10 000 KZT;
  Ошону менен бирге аманат аракеттенген мөөнөт ичиндеги максималдык сумма төгүмдүн баштапкы суммасынын 10 эселенген өлчөмүнөн ашпоосу керек. Лимиттен ашкан нак эмес түрдөгү кошумча төгүмдөр келип түшкөн учурда лимиттен ашкан акча каражаттары талап боюнча төлөнүүчү эсепке киргизилет, ошону менен бирге лимиттен ашкан суммага пайыздарды кошуп эсептөө жүргүзүлбөйт;
 3. Аманаттын мөөнөтү: 3 айдан 24 айга чейин;
 4. Кошумча төгүмдүн мөөнөтү боюнча чектөөлөр: акыркы кошумча төгүм Банк тарабынан төмөнкүлөрдөн кеч эмес убакта кабыл алынат:
  - 3 айлык мөөнөттөгү аманаттар боюнча мөөнөт аяктаганга чейин 30 күн,
  - 6,9,12  айлык мөөнөттөгү аманаттар боюнча мөөнөт аяктаганга чейин 60 күн,
  - 18 айлык мөөнөттөгү аманаттар боюнча мөөнөт аяктаганга чейин 90 күн,
  - 24 айлык мөөнөттөгү аманаттар боюнча мөөнөт аяктаганга чейин 120 күн.
 5. Пайыздарды капиталдаштыруу: ай сайын аманат ачылган датага шайкеш келген күнү;
 6. Бөлүп алуу: каралган эмес;
 7. Аманаттын аракеттенүү мөөнөтүн узартуу: каралган эмес;
 8. Аманатчы аманатты мөөнөтүнөн мурда талап кылган учурда аманаттын пайыздары Банк тарабынан талап боюнча төлөнүүчү банктык аманаттар (депозиттер) боюнча төлөнүүчү пайыздардын өлчөмүнө шайкеш өлчөмдө төлөнөт. Мурда төлөнгөн пайыздар Аманаттын суммасынан алынат.

Мөөнөттөр жана жылдык пайыздык ченемдер

Валюталар Аманаттын минималдык суммасы 1 ай 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 24 ай
CNY 1000 - 1.0 1.0* 1.5 1.6* 2.0 2.2* 2.5 2.8* 3.0 3.4* 3.5 4.0*
KZT 50000 - 2.5 2.5* 3.5 3.6* 4.5 4.7* 5.5 5.8* 6.5 6.9* 7.5 8.0*
RUB 5000 - 3.5 3.5* 4.5 4.6* 5.5 5.7* 6.5 6.8* 7.5 7.9* 8.5 9.0*
USD 100 - 0.5 0.5* 1.5 1.6* 2.5 2.7* 3.0 3.3* 3.5 3.9* 4.0 4.5*
EUR 100 - 0.5 0.5* 0.5 0.6* 1.0 1.2* 1.5 1.8* 2.0 2.4* 2.5 3.0*
KGS 5000 - 3.0 3.0* 6.0 6.1* 7.0 7.2* 9.0 9.3* 10.0 10.4* 11.0 11.5*

Аманаттын шарттары

 1. Валютанын түрлөрү: KGS, USD, EUR, RUB;
 2. Кошумча төгүмдүн минималдык суммасы: 1 000 KGS/RUB, 20 USD/EUR. Ошону менен бирге аманат аракеттенген мөөнөт ичиндеги максималдык сумма төгүмдүн баштапкы суммасынын 10 эселенген өлчөмүнөн ашпоосу керек. Лимиттен ашкан нак эмес түрдөгү кошумча төгүмдөр келип түшкөн учурда лимиттен ашкан акча каражаттары талап боюнча төлөнүүчү эсепке киргизилет, ошону менен бирге лимиттен ашкан суммага пайыздарды кошуп эсептөө жүргүзүлбөйт;
 3. Аманаттын мөөнөтү: 3 айдан 24 айга чейин;
 4. Кошумча төгүмдүн мөөнөтү боюнча чектөөлөр: акыркы кошумча төгүм Банк тарабынан төмөнкүлөрдөн кеч эмес убакытта кабыл алынат:
  - 3 айлык мөөнөттөгү аманаттар боюнча мөөнөт аяктаганга чейин 30 күн,
  - 6,9,12  айлык мөөнөттөгү аманаттар боюнча мөөнөт аяктаганга чейин 60 күн,
  - 18 айлык мөөнөттөгү аманаттар боюнча мөөнөт аяктаганга чейин 90 күн,
  - 24 айлык мөөнөттөгү аманаттар боюнча мөөнөт аяктаганга чейин 120 күн.
 5. Пайыздарды капиталдаштыруу: каралган эмес;
 6. Бөлүп алуу: бар, азайтылбаган калдык сакталган жана депозиттен бөлүп алуу үчүн төмөнкүдөй өлчөмдөгү комиссия төлөнгөн шартта: Улуттук валютада – алынган сумманын 1%, калган бардык валюталар үчүн алынган сумманын– 0,5%  Ошону менен бирге сыйакыны сактоо менен акыркы бөлүп алуу Банк тарабынан төмөнкүчө кабыл алынат:
  - 3 айлык мөөнөттөгү аманаттар боюнча – 30 күндөн кеч эмес,
  - 6 айдан 24 айга чейинки мөөнөттөгү аманаттар боюнча – 60 күндөн кеч эмес.
 7. Аманаттын аракеттенүү мөөнөтүн узартуу: каралган эмес;
 8. Аманатчы аманатты мөөнөтүнөн мурда талап кылган учурда аманаттын пайыздары Банк тарабынан талап боюнча төлөнүүчү банктык аманаттар (депозиттер) боюнча төлөнүүчү пайыздардын өлчөмүнө шайкеш өлчөмдө төлөнөт. Мурда төлөнгөн пайыздар Аманаттын суммасынан алынат.

Мөөнөттөр жана жылдык пайыздык ченемдер

Валюталар Аманаттын минималдык суммасы 1 ай 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 24 ай
KGS 25000 - 3.5 3.5* 4.5 4.5* 5.5 5.5* 7.5 7.5* 8.5 8.5* 9.5 9.5*
EUR 500 - - - 0.5 0.5* 1.0 1.0* 1.5 1.5* 2.0 2.0*
USD 500 - - - 1.0 1.0* 1.5 1.5* 2.0 2.0* 2.5 2.5*
RUB 25000 - 3.0 3.0* 4.0 4.0* 5.0 5.0* 7.0 7.0* 8.0 8.0* 9.0 9.0*

* Натыйжалуу пайыздык чен

Депозиттик калькулятор

"БТА Банк" ЖАК аманатчыга акча каражаттарынын КР мыйзамдарына ылайык кайтарылышына кепилдик берүүчү "депозиттерди (аманаттарды) коргоо" системасына кошулду.