Тарифтер

Кызматтардын/операциялардын тизмеги Азыркы тарифтер
Базалык чен минимум максимум
I. Кардардын банктык эсеби (ачуу, киргизүү, жабуу)
1. Эсептерди ачуу
1.1 Мультивалюттук эсептерди ачуу      
1.1.1 Талап боюнча эсеп акысыз    
1.1.2 (Улуттук\чет өлкөлүк) валютадагы депозиттик эсеп акысыз    
2. Эсептерди жүргүзүү *
2.1 Эсептер боюнча көчүрмө акысыз    
2.2 Кайталанган көчүрмө, көчүрмөнүн экинчи нускасы 50 сом    
2.3 Төлөө документтердин экинчи нускасын берүү (барак үчүн) 50 сом    
2.4 Эсептердин ачылгандыгы, бар экендиги, абалы, жабылгандыгы, акча каражаттарынын агымы жөнүндө маалымкат 200 сом    
2.5 1 ай мезгилинде акча которуулардын бир системасы боюнча маалымкат 200 сом   ар бир кийинки мезгил үчүн (1 ай) – 20 сом
II. Кардардын эсептеринен которуулар (төлөмдөр)
1. Улуттук валютада
1.1 БТА Банктын бөлүмдөрүндө жүргүзүлүүчү эсептерге (өздүк эсепти, карт эсепти, толуктоодон жана Банк тарабынан берилген кредитти жабуудан башка) 0,1% 30 сом  
1.2 Башка банктарда Клиринг системасы боюнча жүргүзүлүүчү эсептерге (төлөм алуу убагы 9.00дөн 11.00ге чейин) 20 сом    
  Клиринг системасы боюнча Online "Банк-клиент"/"BTA24" системасы аркылуу 15 сом    
1.3 ГРОСС системасы боюнча 100 сом    
  ГРОСС системасы боюнча Online "Банк-клиент"/"BTA24" системасы аркылуу 90 сом    
2. Чет өлкөлүк валютада *
2.1 БТА Банктын бөлүмдөрүндө жүргүзүлүүчү эсептерге (өздүк счетту, карт эсепти, толуктоодон жана кредит жоюудан башка) 0,15% 30 сом  
2.2 Башка банктарда иш жүргүзүүчү эсептерде (SWIFT эл аралык которуулар) Банк тарабынан белгиленген регламенттин чектеринде (15.00гө чейин)      
2.2.1 корреспонденттин банкынын комиссиясын эске алуусуз жөнөтүүчүнүн эсебинен (OUR)      
2.2.1.1     доллар, евро (ЭКВ) 0,2% 1 000 сом 10 000 сом
2.2.1.2     фунт (ЭКВ) 0,2% 2 000 сом 15 000 сом
2.2.1.3     росс. рубль, казак тенгеси (ЧКВ) 0,1% 500 сом 4 500 сом
2.2.1.4     кытай юани, канада доллары, швейцария франкы, жапон йени (ЭКВ) 0,3% 5 000 сом  
2.3 Банктын тарабынан белгиленген регламенттен кийинки төлөмдөр - SWIFT эл аралык которуулар (15.00.дөн кийин)      
2.3.1     доллар, евро (ЭКВ) 0,2% 1 500 сом 15 000 сом
2.3.2     фунт (ЭКВ) 0,2% 3 000 сом 20 000 сом
2.3.3     росс.рубль, казак тенгеси (ЧКВ) 0,1% 700 сом 5 000 сом
2.4 жөнөтүүчүнүн эсебинен (OUR)- гарантияланган (корреспонденттин банкынын комиссиясын эске алуусу менен)      
2.4.1     доллар (ЭКВ) 0,2% 2 000 сом 15 000 сом
2.5 Банктын тарабынан белгиленген регламенттен кийинки төлөмдөр - SWIFT эл аралык которуулар (15.00.дөн кийин) - гарантияланган (корреспонденттин банкынын комиссиясын эске алуусу менен)      
2.5.1     доллар (ЭКВ) 0,2% 2 500 сом 20 000 сом
2.6 Төлөм тапшырмаларынын же аны жокко чыгаруу шарттарынын өзгөрүүсү АКШ долларында, евродо, фунтта, кытай юани,канада доллары, швейцария франкы, жапон йенинде төлөм тапшырмаларын кайтарууга талап кылуу 5 000 сом    
2.7 Төлөм тапшырмаларынын же аны жокко чыгаруу шарттарынын өзгөрүүсү росс.рублинде, казак тенгесинде (ЧКВ) төлөм тапшырмаларын кайтарууга талап кылуу 4 000 сом    
2.8 Кардарлардын тапшырмасы боюнча чет өлкөлүк банктардан сурам кылуу (АКШ долларында, евродо, фунтта, кытай юанинде,канада долларында, швейцария франкында, жапон йенинде төлөм тапшырмаларын кайтарууга талап кылуу кардарлардын тапшырмаларынын аткарылышы жөнүндө тастыктоону изилдөө, алуу) 5 000 сом    
2.9 Кардарлардын тапшырмасы боюнча чет өлкөлүк банктардан сурам кылуу (росс.рублинде, казак тенгесинде (ЧКВ) кардарлардын тапшырмаларынын аткарылышы жөнүндө тастыктоону изилдөө, алуу) 4 000 сом    
2.10 акча каражаттардын которулушун тастыктоо - SWIFT
(2.10.1- п.п. тышкары)
50 сом    
2.10.1 жумушчу күндүн ичинде которууну жүргүзүү акысыз    
3. "Транзит" акча которуулары
3.1 Улуттук валютада (макс.суммасы 1 000 000 сом) 0,1% 40 сом  
3.2 Чет өлкөлүк валютада:      
3.2.1     АКШ долларында (ЭКВ) (макс.суммасы 20 000$) 0,15% $1  
3.2.2     евродо (ЭКВ) (макс.суммасы 15 000€) 0,15% €1  
3.2.3     росс.рубл. (ЧКВ) (макс.суммасы 600 000 рубл.) 0,15% 25 рубл.  
3.2.4     казак тенгеде (ЧКВ) (макс.суммасы 3 000 000 тенге) 0,15% 100 тенге  
3.3 Кардардын тапшырмасы боюнча которуунун шарттарын, чакырып алууну өзгөртүү 30 сом    
4. Башка тутумдар боюнча эсептерди ачуусуз акча которуулар тутумдардын тарифтерине ылайык    
5. КР Соц.Фондунун жана башка уюмдардын пайдасына комплекстик төлөмдөр 35 сом    
6. КР ФМ Борбордук казыналыгынын бюджеттик уюмдарынын пайдасына комплекстик төлөмдөр      
      1 000 сомго чейин 5 сом    
      1000,01 ден 100 000 сомго чейин 25 сом    
      100 000,01 ден 1 000 000 сомго чейин 55 сом    
III. Кассалык операциялар
1. Кардарлардын эсептеринен нака акча каражаттарын берүү *
1.1 Мурда берилген нака суммалардын чектеринде акысыз    
1.2 Акча каражаттары накталай эмес тартипте түшүү шартында      
1.2.1 улуттук валютада:      
1.2.1.1 БТА Банктагы эсептерден каражаттар түшкөндө (кредит жоюу каражаттарынан башка) акысыз    
1.2.1.2 башка банктардын эсептеринен каражат түшкөндө 0,5%    
1.2.1.3 пенсиялык, социалдык төлөмдөр, айлык акылар, алименттер, гонорарлар түшкөндө акысыз    
1.2.2 чет өлкөлүк валютада:      
1.2.2.1 БТА Банктагы эсептерден каражаттар түшкөндө (кредит жоюу каражаттарынан башка) акысыз    
1.2.2.2 башка банктардын эсептеринен каражат түшкөндө 0,5% 300 сом  
2. Нака акча каражаттарын кабыл алуу *
2.1 БТА Банктын бөлүмдөрүндө иш жүргүзүүчү эсептерде (филиалдарда, сактык кассаларда) акысыз    
2.2 Акча каражаттарды которуу үчүн же конвертациялоо максатында Рыноктук кырдаалга жараша
2.3 БТА Банктын башка филиалдарында кредиттер жана\же ага пайыздар боюнча карыздарды жоюу эсебинде акча каражаттарды жазып коюу үчүн акысыз    
2.4 чет өлкөлүк валютада төлөмсүз банкнотторду инкассалоого алмаштыруу, кабыл алуу (эскиргендик критерийине ылайык) *   1% 10%
3. Чет өлкөлүк акча белгилеринин аныктыгын текшерүү (купюр үчүн) 5 сом   10 000 сом
IV. Чет өлкөлүк валютаны конвертациялоо
1. Чет өлкөлүк валютаны сатып алуу/сатуу БТА Банктын курсу боюнча
V. Баалуу кагаздар менен операциялар
1. Резиденттер үчүн ГЦБ сатып алуу үчүн комиссиялыктар акысыз    
2. Дисконттон ГЦБ сатып алуу үчүн комиссиялыктар (жеке адам-резиденттерден сырткары) 1% 100 сом  
VI. Сейфтик операциялар
1. Сейфтик ячейкаларды ижарага берүү (бир күн үчүн)
  Башкы офис:      
1.1 Чоң ячейка (28*23*33) 25 сом   айына 600 сом /
кварталына 1 500 /
жылына 5 100
1.2 Орто ячейка (16*23*33) 20 сом   айына 450 сом /
кварталына 1 100 /
жылына 3 600
1.3 Кичи ячейка (3*23*33) 10 сом   айына 270 сом /
кварталына 800 /
жылына 2 200
  Филиалдар:      
1.4 Сейфтик ячейкаларды ижаралоо 20 сом   айына 450 сом /
кварталына 1 100 /
жылына 3 600
2 Ачкычты же сейфтик ячейканы бузуу, жоготуу үчүн айып пул 4 000 сом    
3 Сейфтик ячейканы ижарага берүүдө гарантиялык төлөм 4000 сом    
VII. Online "Банк-клиент" системасы
1 Бир eToken ачкычы менен жана кошуу 2 100 сом    
VIII. Башка кызматтар
1 Кардарларга эсептер боюнча операцияларды жүргүзүү үчүн арыздарды, төлөм тапшырмаларды жол-жоболоштурууда көмөк көрсөтүү акысыз    
2 Консультациялык кызматтар акысыз    
3 Мураска же башка мыйзам тарабынан белгиленген документке укуктун негизинде бир жактан башкага эсепти жол-жоболоштуруу. акысыз    
4 Баалуулуктарды инкассациялоо (чыгуу үчүн) * 1 000 сом    
5 Студенттер жана окуучулар үчүн практика өтүү 2 000 сом    
6 Брокердик жана дилердик тейлөө ар бир келишим боюнча кирешеден 1%    

* Айрым учурларда филиалдын директорунун чечими боюнча тариф 50% чейин өзгөрүшү мүмкүн (Тарифтик комитеттин макулдашуусу.

Эскертүү

  1. Тарифтер КБСны жана сатуудан алынуучу салык эске алуу менен берилди.
  2. Тарифтердин бул тизмеги рыноктун коньюктурасына жараша өзгөрүшү, толукталышы же жокко чыгарылышы мүмкүн.
  3. Тарифтердин бул тизмеги боюнча чендер Банк практикасында белгиленген чектерде жүзөгө ашырылуучу операциялар боюнча гана колдонулат. Стандарттык эмес операциялар боюнча банк атайын комиссияларды алуу укугун өзүндө калтырат.
  4. Кардар тарабынан тапшырмалар жокко чыгарылган учурда төлөтүп алынган комиссиялар кайтарылып берилбейт.
  5. Бул тизмеде көрсөтүлбөгөн комиссиялар жана чендер сүйлөшүп келишкендик боюнча алынат.
  6. Валютада белгиленген комиссияларды төлөө чет өлкөлүк валютадагы операциялар боюнча төлөө күнүнө карата КРУБнын курсу боюнча улуттук валютада жүзөгө ашырылат.
  7. Кардардын эсептеринен Online "Банк-клиент"/"BTA24" системасы аркылуу которууларга тарифтер, Online "Банк-клиент"/"BTA24" системасына кошулган кардарларга тиешелүү.